Neeltje Dam
Schilderijen


Landschappen

Klik op de plaatjes voor een vergroting.

Op it strân Fjild Jorwert Simmer
by Jirnsum Fryslan Lans de polderdyk Sinneblommen
Butenfjild 2 Willemskade Ljouwert >Kraenlannen Jachthaven Earnewald
Reitdiepskade Groningen Yn de branning Hjerst Fiskers
Fjildblommen It ljochte stran Strand Skylge Hjerst 2
Noflik Stranwille Waad by Wierum De Grie, Skylge
Krite nr 2 Kraenlânnen by joun Winter Noardsee
Lytsewierum droechfalle de Veenhoop Jongfee
Alde Feanen Simmerwielde Dunen 2 Wetterlan
Simmer Blommen Jorwert Jachthaven
readtsjerk Yn 'e tun de Twilling Kij nr 2
Kij nr 3 de Krite Fjildboeket
Haven by joun Kaapjesplak Lans de feart Droechfalle
Op het duin Jachthaven Simmer
Simmerjun Lauwerseach it Waad by jun
It Waad Winter

Ameland

Simmer Jûntiid alt Fjild
Butenfjild Boten Dunen_Skylge