Neeltje Dam
Schilderijen


Landschappen

Klik op de plaatjes voor een vergroting.

Lans de polderdyk Sinneblommen by Jirnsum Jachthaven Earnewald
Fjildblommen Willemskade Ljouwert  >Kraenlannen Fiskers
Reitdiepskade Groningen Yn de branning Hjerst Hjerst 2
De Grie, Skylge It ljochte stran Strand Skylge Butenfjild 2
Noflik Stranwille Waad by Wierum Noardsee
Alde Feanen Earnewald Kraenlânnen by joun Winter Jongfee
Lytsewierum droechfalle de Veenhoop Wetterlan
Jachthaven Simmerwielde Dunen 2 Krite nr 2
Simmer Blommen Jorwert Kij nr 2
Haven by joun Yn 'e tun de Twilling Fjildboeket
Kij nr 3 Krite 2 Droechfalle
Kaapjesplak Lans de feart readtsjerk
Op het duin Jachthaven Simmer it Waad by jun
Lauwerseach Ameland
Simmer It Waad Winter

Fjild

Jûntiid alt Simmerjun
Dunen_Skylge Boten Butenfjild