Neeltje Dam
Schilderijen


Landschappen

Klik op de plaatjes voor een vergroting.

De Grie, Skylge Kraenlânnen by joun Fjildblommen It ljochte stran
Reitdiepskade Groningen Yn de branning Mai tiid Fiskers
Alde Feanen Earnewald Simmerwielde Stranwille Hjerst 2
Noflik Kraenlannen Strand Skylge Butenfjild 2
Jachthaven Yn 'e tun Waad by Wierum Noardsee
Lytsewierum droechfalle Winter Hjerst
Simmer Dunen 2 de Veenhoop Wetterlan
Haven by joun Blommen Ky Kij nr 2
Kij nr 3 Krite 2 Jongfee Krite nr 2
Lans de feart readtsjerk de Twilling Fjildboeket
Lauwerseach Kaapjesplak
Jachthaven Jorwert Op het duin
It Waad Droechfalle Ameland
Jûntiid Simmer Winter
Bouwepet Simmer it Waad by jun

Simmer

Dunen_Skylge Alde Feanen Simmerjun Butenfjild
Boten Ky by it wetter alt Fjild